Geschiktheidstoets

Commissarissen en bestuurders in de financiële sector

Sinds 1 juli 2012 geldt een aangescherpte toetsing door De Nederlandsche Bank van  (kandidaat-) commissarissen en –bestuurders van financiële instellingen. De aanscherping zit met name in de toetsing op ‘geschiktheid’. Zoals verwoord in de Beleidsregel Geschiktheid 2012 verstaat DNB onder ‘geschikt’, dat de kennis en ervaring, alsook de persoonlijke competenties van de commissaris of bestuurder in kwestie passend worden geacht voor het toezicht op deze financiële onderneming. Competenties waar op wordt gelet zijn bijvoorbeeld: kennis, ervaring, onafhankelijkheid, betrokkenheid en probleemanalyse. Lees verder
 

2e echelon en sleutelfuncties

Op 1 april 2015 treedt de Wijzigingswet Financiële Markten 2015 in werking. Vanaf dat moment worden niet alleen (kandidaat-) commissarissen en bestuurders in de financiële sector getoetst, maar eveneens alle medewerkers die grote invloed kunnen uitoefenen op het risicoprofiel van banken en verzekeraars. Deze toetsingen betreffen zowel kennis, vaardigheden en gedrag als betrouwbaarheid. U wordt geacht de geschiktheid van al die medewerkers te kunnen aantonen en hun betrouwbaarheid te hebben onderzocht via het raadplegen van openbare bronnen. Lees verder

 
 

Commissarissen en bestuurders in de financiële sector

Praktijk

Bij een voorgenomen benoeming van een commissaris dan wel bestuurder meldt de financiële instelling dit voornemen bij DNB. De melding dient te worden vergezeld van een aantal documenten, zoals het cv en de Geschiktheidsmatrix. Daarna wordt de kandidaat opgeroepen voor een toetsingsgesprek met een enkele toezichthouders die zich door middel van grondig onderzoek op het gesprek hebben voorbereid. De bronnen die zij hiervoor raadplegen zijn onder andere: internet, politieregisters en toezichtdossiers. 
 
DNB toetst met enige regelmaat (kandidaat-) toezichthouders en –bestuurders af. Vaak gebeurt dat door het advies aan een kandidaat zich terug te trekken uit de procedure. Gemiddeld genomen circa 15%. Aftoetsingen worden ook de zittende bestuurders en commissarissen aangerekend.
 
ACS SuperVision Consult heeft ruime ervaring in de voorbereiding van commissarissen en bestuurders op de aangescherpte geschiktheidstoetsingen. Sinds 2012 hebben wij met het oog op deze Beleidsregel ruim 60 commissarissen en bestuurders begeleid. Degenen die op ons advies zijn opgegaan voor de geschiktheidstoetsing, hebben deze op 3 na allemaal met goed gevolg doorstaan: een score van 95%. Daar zijn we trots op. In één geval werd een zittende commissaris afgewezen, maar alleen voor wat betreft diens voorgenomen voorzittersrol, in één geval speelde een integriteitsissue dat voor ons niet zichtbaar was. In het derde geval trok de kandidaat zich terug op grond van de wijze waarop DNB het toetsingsgesprek had ingericht.  

Ons aanbod

ACS SuperVision Consult is specialist in het begeleiden en coachen van uw interne (kandidaat-) toezichthouders en –bestuurders bij hun voorbereiding op de geschiktheidstoetsing door DNB. Als begeleider zijn wij uw persoonlijke riskmanager. Wij managen samen met u de risico's op basis van een zorgvuldig pakket aan samenhangende diensten, die met elkaar zorgen voor een uitgebalanceerde en persoonlijke voorbereiding. 
 
 
Werving en selectie
In een geïntegreerd traject van werven, selecteren en inhoudelijke voorbereiding op de geschiktheidstoetsing kunnen wij u ondersteunen bij het vinden en voorbereiden van competente nieuwe commissarissen. Indien sprake is van bijvoorbeeld opvolgingsproblematiek of fusies adviseren en ondersteunen bij de werving en selectie van (nieuwe) commissarissen. Dat kan enerzijds gaan over de inrichting van het selectieproces en anderzijds over het onderzoek naar de geschiktheid van de geselecteerde kandidaten voor de functie en voor het collectief. Die geschiktheid wordt onder andere gebaseerd op een voortdurende risicoanalyse vanuit onze inzichten in de eisen die DNB aan de kandidaten stelt.
 
Inhoudelijke voorbereiding
Op basis van onze kennis van de financiële wereld en het DNB toezicht daarop, helpen wij u de juiste accenten te leggen in de inhoudelijke voorbereiding van het gesprek. Onder andere via het intensief doornemen van de DNB geschiktheidsmatrix kunnen wij u inzicht geven in wat er van u wordt verwacht.
 
De exacte invulling van uw inhoudelijke voorbereiding stemmen we graag in een kennismakingsgesprek met u af.
 
Persoonlijke voorbereiding
DNB zal tijdens het toetsingsgesprek ook houding en professionele gedrag op de proef stellen. Ook wij monitoren voortdurend houding en gedrag van de kandidaat, en sturen via het teruggeven van onze waarnemingen waar nodig bij. Een inmiddels geslaagde commissaris beschreef dit als volgt: "Tijdens het begeleidingstraject geven jullie mij voortdurend duwtjes in de goede richting, waardoor ik aan het einde van het traject helder heb, hoe ik mij tot het werk moet verhouden". 
 
Verder kunnen tijdens een toetsingsgesprek vragen worden gesteld over uw persoonlijke eigenschappen, vaardigden en valkuilen, en die van uw collega- commissarissen en/of bestuurders. Om dergelijke vragen goed te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat de kandidaat een realistisch zelfbeeld heeft.
ACS SuperVision Consult werkt daartoe onder andere met communicatieprofielen. Deze communicatieprofielen worden samengesteld na een zorgvuldige analyse van gekozen woorden en van waarneembaar gedrag. De analyse levert een helder inzicht in ieders individuele wijze van communiceren, evenals de invloed die dit kan hebben op het toekomstig functioneren binnen het collectief van de Raad van Commissarissen of het Bestuur. De geschiktheid van de kandidaat wordt mede bepaald door het collectief!
 
Schriftelijke voorbereiding
Voor de schriftelijke melding van een voorgenomen benoeming vraagt DNB van de instelling een aantal zorgvuldig opgestelde documenten. In onze ervaring wordt de toetsing positief beïnvloed wanneer de ingediende documenten voldoen aan de criteria van DNB. ACS SuperVision Consult helpt u graag bij het opstellen hiervan.
 
Pre-toetsingsgesprek
Het toetsingsgesprek met DNB heeft het karakter van een indringend vraaggesprek, zo horen wij terug van ‘onze’ kandidaten. Er worden lastige vragen gesteld, pittige stellingen geponeerd en u kunt geconfronteerd worden met eerder vertoond gedrag. Geen gemakkelijk gesprek dus.
ACS SuperVision Consult bereidt (kandidaat-) commissarissen en –bestuurders hier op voor door middel van het pré-toetsingsgesprek of oefengesprek. De kandidaat wordt door ons vriendelijk en correct, maar evenzeer scherp en vasthoudend bevraagd. Op zakelijke maar soms ook zeer persoonlijke onderwerpen.
Hierna bespreken wij met de kandidaat onze waarnemingen en wij houden hen daarbij een spiegel voor. Enerzijds om vooruit te kijken naar hun functioneren als commissaris of bestuurder en anderzijds om te bespreken hoe zij over zullen komen bij het toetsingsgesprek. Anders gesteld: Na uw oefengesprek krijgt u een persoonlijke 'orsa' mee.
 
Opleiding en ontwikkeling
Reflectie en (zelf-)inzicht vormen in de visie van ACS SuperVision Consult de kern voor het excellent functioneren van commissarissen en bestuurders. In de praktijk betekent dit dat commissarissen en bestuurders zich voortdurend ontwikkelen, overeenkomstig de visie van DNB.
Zo kunnen wij op specifieke onderwerpen zoals Solvency 2, de Wet financieel toezicht en bijbehorende 'lagere' regelgeving trainingen organiseren. Verder kunnen wij u ondersteunen met vragenlijsten aangepast aan uw aandachtsgebied(en), op de beantwoording waarvan wij feedback kunnen geven. 
 
 
Kortom, ACS SuperVision Consult helpt kandidaten op verschillende manieren bij de voorbereiding op een toetsing door DNB, met als resultaat een hoge mate van zekerheid omtrent de uitkomst van de toetsing.

 

2e echelon en sleutelfuncties

Praktijk

DNB maakt in de loop van januari 2015 bekend wat er op het gebied van deze geschiktheidstoetsingen van de instellingen precies wordt verwacht. Al wel bekend is dat banken en verzekeraars vervolgens tot 1 april 2015 de tijd krijgen om ‘de zittende personen te toetsen op geschiktheid en onderzoek te doen naar hun betrouwbaarheid’. DNB zal vanaf 1 april het interne toetsingsproces onderzoeken en toetsingsdossiers risico-gebaseerd beoordelen. Daarna besluit de toezichthouder of en welke functionarissen zij oproept voor toetsingsgesprekken. Kortom, er wordt veel van uw organisatie gevraagd in zeer korte tijd!

Ervaring

Sinds het ingaan van de aangescherpte Beleidsregel geschiktheid 2012 hebben wij ruim 40 beleidsbepalers begeleid. Alle (kandidaat) commissarissen en bestuurders die op advies van ACS zijn opgegaan voor de geschiktheidstoetsing, hebben deze met goed gevolg doorstaan: een score van 100%. In één geval moest een getoetste commissaris weliswaar afzien van zijn voorgenomen voorzitterschap, maar tegen zijn commissariaat had DNB geen bezwaar.
Op grond van deze ervaring zijn wij uitstekend in staat ook uw organisatie te begeleiden bij de geschiktheidstoetsing van het zogenoemde ‘tweede echelon en de sleutelfuncties’. We beschikken daartoe over de volgende, unieke combinatie van achtergronden en werkervaring:
* Ruime ervaring met betrekking tot (intern en extern) toezicht.
* Bedrijfskundige, psychologische en coachingsachtergrond.
* Sterk ontwikkelde vaardigheden in het voeren van (toetsings-) gesprekken. Wij zijn specialisten in het onderzoeken van kennis, houding en gedrag.

Ons Aanbod

ACS SuperVision Consult kan het volgende voor uw organisatie betekenen:
1. Met betrekking tot de geschiktheid doen wij onderzoek naar en adviseren wij over:
* De kring van te toetsen personen;>
* De inrichting van uw interne proces van geschiktheidstoetsing;
* De normenkaders voor te toetsen functies (soll positie);
* De huidige situatie (ist positie);
* Het vergelijken van de soll- en ist situatie;
* Het ontwikkelen van opleidings- en trainingsprogramma’s.
 
Gesprekken met het 2e echelon en de sleutelfuncties over de onderbouwing van hun geschiktheid zullen per kennisgebied door inhoudelijk gekwalificeerde interviewers worden uitgevoerd.
 
2. Het instellen en begeleiden van gedegen onderzoek naar de betrouwbaarheid van de te toetsen personen. Dit onderzoek laten wij uitvoeren door specifiek opgeleide professionals, die daarvoor alle openbare gegevensbronnen raadplegen. Als de uitkomsten van dit betrouwbaarheidsonderzoek daar aanleiding toe geven gaan wij met u en de desbetreffende functionaris in gesprek.
 
Het resultaat van bovengenoemde dienstverlening is een dossier waarmee uw organisatie:
a) kan aantonen dat de relevante functionarissen zorgvuldig zijn getoetst op hun geschiktheid en onderzocht op hun betrouwbaarheid;
b) gedegen kan onderbouwen wat uw conclusies zijn met betrekking tot de geschiktheid en de betrouwbaarheid van de relevante functionarissen.

REFERENTIES:

Bart Verkade, voorzitter Raad van Commissarissen EFM

Bart Verkade, voorzitter Raad van Commissarissen EFM

"ACS heeft ons geholpen bij het in kaart brengen van de aanwezige competenties in onze RvC. Na een analyse van de ‘moeilijkheidsgraad’ van de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat, hebben de leden van de RvC een individuele vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst stond online en haalde nauwkeurig naar boven wat het kennis- en ervaringsniveau van de individuele commissaris is. Op basis van de algemene analyse en de individuele vragenlijst heeft projectleider Ron Brummans vervolgens een foto gemaakt van de situatie en de ‘pijnpunten’ boven water gehaald. En hier zit wat mij betreft de toegevoegde waarde. Ron benoemt de inhoudelijke, maar ook de procesmatige intermenselijke valkuilen en neemt daarbij geen blad voor de mond. Daarmee is het een waardevol instrument ter voorbereiding op toetsing door DNB, maar ook tussentijds als aanvulling op de periodieke zelfevaluatie die onze RvC uitvoert. Een aanrader."

Willem Oude Essink Nijhuis, voorzitter Raad van Commissarissen SOM en SOBH

Willem Oude Essink Nijhuis, voorzitter Raad van Commissarissen SOM en SOBH

"De contacten met dhr. Ron Brummans zijn gelegd op een informatiebijeenkomst van de FOV. Ron heeft hier een inleiding gehouden omtrent de voorbereiding op de toetsing bij DNB. Een RvC lid van ons moest herbenoemd worden waarbij een toetsinggesprek bij DNB noodzakelijk was. Aan Ron is gevraagd om dit traject te begeleiden. Een bijkomende uitdaging was dat het tijdbestek waarbinnen dit moest plaatsvinden niet heel erg ruim was. Ron heeft het traject voortvarend aangepakt. Ieder RvC lid moest een CV indienen en een online vragenlijst invullen. Ron heeft hier een uitgebreide analyse van gemaakt en een geschiktheidmatrix opgesteld. De uitkomsten zijn inhoudelijk met de individuele RvC leden besproken en hebben uiteindelijk tot een evenwichtig geheel geleid. DNB was vol lof over de de combinatie van ingevulde matrix en bijbehorende cv’s, die op een heldere manier met elkaar in verband waren gebracht. Het model geschiktheidsmatrix is natuurlijk van DNB zelf, maar de ingevulde set vond DNB een ‘benchmark’ en heeft aangegeven deze als rolmodel te gaan gebruiken voor andere entiteiten. Als RvC zijn wij zeer tevreden over de begeleiding die Ron ons heeft geboden."

Gerard ter Braake, Unive Noord-Nederland

Gerard ter Braake, Unive Noord-Nederland

"ACS SuperVision Consult heeft ons begeleid bij de werving en selectie van een nieuwe commissaris. Ron Brummans en Kees Brandsma zijn oplettende waarnemers. Zij brengen zowel de inhoudelijke als persoonlijke kwaliteiten van kandidaten haarscherp in beeld. Met als resultaat een kandidaat die naadloos in ons collectief paste en die de geschiktheidstoets met glans doorstond. Onze complimenten voor jullie uitstekende begeleiding!"

Bert Molenaar, voorzitter raad van commissarissen van Univé Regio+

Bert Molenaar, voorzitter raad van commissarissen van Univé Regio+

"De Raad van Commissarissen van Univé Regio+ te Heerhugowaard, heeft zich voorbereid op de toetsing van de leden van de Raad door De Nederlandsche Bank. Het project is opgezet en begeleid door de heer Ron Brummans van ACS te Driebergen. Wij hebben de samenwerking met Ron als zeer professioneel ervaren en we zijn tevreden over het resultaat. We hebben hiermee het gevoel dat we de toetsing van DNB op een gestructureerde manier hebben voorbereid. Behalve voor de DNB toetsing zullen we de resultaten van het project tevens gebruiken voor de werving en selectie van een nieuwe commissaris. Wij zullen met de stukken die door Ron geproduceerd zijn dit traject op een meer geobjectiveerde manier kunnen uitvoeren."

Robert van Dijk,  bestuurder van Univé Groningen

Robert van Dijk, bestuurder van Univé Groningen

"Ron heeft mij middels een uitvoerige dialoog het inzicht verschaft waar ik als bestuurder aan dien te voldoen en waar nog eventuele hiaten waren in mijn kennis met het oog op het toetsingskader van DNB. Hierdoor was ik in staat mij op een zorgvuldige manier voor te bereiden op het toetsingsgesprek met DNB en met een positief resultaat af te ronden. Ook creëert hij met zijn manier van aanpak een hele bewuste risicogerichte houding, welke je als brandverzekeraar dient te hebben om risico's zorgvuldig te kunnen inschatten."

Ad Koppejan, voorzitter van de Raad van Commissarissen Unive

Ad Koppejan, voorzitter van de Raad van Commissarissen Unive "Het Zuiden"

"Tijdens mijn sollicitatie naar het voorzitterschap van de nieuw op te richten Raad van Commissarissen van Univé “Het Zuiden”, was ik gewaarschuwd voor het strenge selectieproces en het toetsingsgesprek bij De Nederlandse Bank. Met name oud-politici zouden kritisch onder de loep worden genomen. Naar mijn mening geheel terecht, gezien het spoor van vernieling dat menig (oud-)politicus in zijn rol als toezichthouder heeft achtergelaten bij organisaties in de zorg, woningbouwcorporaties en financiële instellingen. Daarom was ik blij met de zeer professionele ondersteuning van Ron Brummans en Elsbeth Tramper. Zonder dat ik een achtergrond had in de verzekeringswereld, wisten zij mij heel goed voor te bereiden op het toetsingsgesprek bij de DNB. Met gebruik van het 7Live Languages model leerden wij als toekomstige Raad van Commissarissen elkaar beter kennen en begrijpen. Uiteindelijk heeft onze RvC de toets door de DNB met glans doorstaan."

Erno Kleijnenberg van ONVZ

Erno Kleijnenberg van ONVZ

ACS heeft ons meermalen geadviseerd bij de bepaling van de geschiktheid van aspirant commissarissen. Met name het in beeld brengen van de individuele competenties in relatie tot de competenties van het collectief is een complex geheel. Dit dient zorgvuldig te geschieden tegen de achtergrond van het risicoprofiel van ons bedrijf. ACS heeft hier een uitstekende ondersteuning bij geleverd.

Ivo van Dijk, bestuurder van ONVZ per 1 oktober 2015

Ivo van Dijk, bestuurder van ONVZ per 1 oktober 2015

De vragen en onderwerpen in het oefengesprek bij ACS sloten vrijwel geheel aan bij de het toetsgesprek wat ik bij DNB heb gevoerd. Daarbij was ACS scherp in haar waarnemingen, waardoor ik na het gesprek waardevolle feedback kreeg op zowel inhoudelijke als gedragsaspecten.

CONTACT:

Bezoekadres
Coöperatie ACS Partners u.a.
Arnhemsebovenweg 40,
3971MK Driebergen,
T +31 (0) 343 524 111
E info@acs.nl

Contactpersoon
R.J.J. (Ron) Brummans RA
M +31 (0) 6 5129 3579
E r.brummans@acs.nl